Electrolysis – Impulses Therapy
Rehabilitation Solutions

Electrode pulse machine 100A

April 1, 2021

Máy điện xung điện phân 2 kênh 100A

Model: 100A

Nước SX: ASTAR-BA LAN
– Tích hợp 22 dòng điều trị
– 69 chương trình điều trị cài sẵn
– 38 chương trình điều trị chống nhờn dòng
– sử dụng 2 kênh độc lập
 Bảo hành 2 năm

© Copyright 2021 Qmed. All Rights Reserved